Przejdź do treści

Pensjonat Evia Krynica Morska

Zadzwoń i zarezerwuj pobyt już dzisiaj! Zapraszamy: tel. 500 452 850

Evia Krynica pensjonat

Polityka RODO

Informacja o zasadach ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Administratrem danych osobowych jest:
Willa Evia
ul. Nowa 13, 82-120 Krynica Morska
eviakrynica@onet.eu

Jako Administrator danych osobowych, gromadzi dane osobowe przekazane podczas zawierania umów handlowych (sprzedaży, zakupu, współpracy) (Dane osobowe), w szczególności:
• imię (imiona) i nazwisko,
• adres e-mail,
• adres do korespondencji,
• numer telefonu,
w przypadku przedsiębiorców dodatkowo:
• NIP,
• REGON,
• adres siedziby,
• numer rachunku bankowego,
• nazwę firmy reprezentowanego podmiotu.

Administrator Danych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Dane osobowe.

Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Willa Evia, przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń.

Klientom przysługują prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, wraz z uprawnieniami do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Cel gromadzenia Danych osobowych przez Willa Evia
• zawierania i wykonywania zamówionych przez klientów usług, realizacji płatności, obsługi reklamacji.
• realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, w tym dla celów archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa.
• ochrony praw Willa Evia zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
• kontaktowania się się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mail, telefon, SMS),
• wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Willa Evia (dochodzenia roszczeń).
• w celach marketingowych, a w tym w celu wysyłania Ci drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych i promocyjnych, a także informacji dotyczących wydarzeń z życia firmy Willa Evia, które według Nas będą najlepiej dopasowane do Twoich zainteresowań, jak również ewentualnych zamówień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, dopóki zgodna nie zostanie wyrażony sprzeciw lub cofnięta do przetwarzania Danych w tym celu, Przesyłania informacji marketingowych jeśli klient wyraził na to odrębną zgodę.

Przekazywanie Danych osobowych podmiotom trzecim

• Willa Evia przekazuje dane podmiotom trzecim w celu, realizacji obowiązków Willa Evia przewidzianych prawem, w szczególności mogą być przekazywane Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Willa Evia umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Willa Evia
• organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
• Dane nie są przekazywanie do państw trzecich tj. poza obszar Unii Europejskiej ani obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa klientów w zakresie przetwarzanych danych osobowych:

żądanie dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Willa Evia potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Na żądanie zostanie dostarczona kopia Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Willa Evia może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

sprostowania Danych osobowych; osoby których dane gromadzi Willa Evia mają prawo do sprostowania Danych osobowych, które ich dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przesłanie do nas formularza aktualizacji danych,

usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); prawo do żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Willa Evia ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych – w takim przypadku, Willa Evia wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

przenoszenia Danych osobowych; klienci mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie Dane osobowe ich dotyczące oraz możliwość przesłania tych Danych osobowych innemu podmiotowi,
sprzeciwu – w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Willa Evia będzie ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Willa Evia mailowo lub listownie pod adresami: eviakrynica@onet.eu lub na adres 00-844 ul. Nowa 13, 82-120 Krynica Morska.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.